Protege ZM 便携式测试站

Protege ZM 便携式测试站

• 同时测试4个Protégé ZM检测仪 

• 测试期间自动配置检测仪 

• 简单的双健操作 

• 指示测试结果 

• 本机存储记录数据 

• 校准气体设置可配置 

• 可充电电池和耐用外壳 

• 内置气瓶调压转接口

Product Information

总览

    Protégé ZM便携式测试站可同时对4台Protégé ZM检测仪进行通气、校准、编程和休眠。

    随机存储测试日志和仪器事件日志。与34-103L校准气体瓶兼容。