液化石油气

液化石油气

        液化石油气(LPG)是从天然气(占LPG全球消费量的三分之二)中提取的产品或在转化过程中在炼油厂中生产的产品。为了便于运输和储存,这种气体被压缩和液化。
        它主要由丁烷和丙烷组成,用途广泛,包括住宅和商业物业的供暖。当被储存在罐或瓶中,可以作为没有天然气管线的偏远地区天然气的一种替代品。液化石油气的另一个优点是它的热值高,这使它成为一种非常有价值的能源。
        然而,这种碳氢化合物是高度易燃和易爆的(由于其巨大的压缩比,1升液态液化石油气等于270升气态液化石油气)。Teledyne Gas and Flame Detection可以为您的需求提供解决方案和专家指导。
        我们可以服务于有液化石油气危害的主要区域:

              • 灌装站(液化石油气储存在瓶中)
              • 储存区(液化石油气储存并等待运输)
              • 工业部门(液化石油气被储存和用作能源)
              • 汽车加气站(液化石油气作为汽车燃料出售)